Termes i condicions d' ús

OBJECTE

En compliment del deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, DIUSFRAMI S.A. (en endavant, també el «Prestador» o «DIUSFRAMI»,), com a responsable de la pàgina diusframi.com (en endavant, el «Lloc Web»), posa a disposició dels usuaris el present document que regula l'ús del Lloc Web.

Així mateix, s'informa a tots els usuaris sobre les condicions d'accés i ús del Lloc Web, inclosos els seus continguts i serveis, que hauran de ser llegides detingudament i resultaran d'aplicació, juntament amb altres condicions particulars que poguessin ser exposades als usuaris durant la prestació dels serveis.

 • Titular: DIUSFRAMI S.A.
 • N.I.F.: A78378809
 • Domicili social: C/ Rufino González 32, 28037, Madrid (Espanya)
 • E-mail: diusframi@diusframi.es
 • Raó social: Diusframi S.A.
 • Telèfon: 91 837 48 51
 • Fax: 91 754 11 94
 • Domicili Social: Carrer Rufino González, 32 Madrid 28037
 • Objecte Social: Prestació de serveis de manteniment i instal.lació de terminals de punts de venda.
 • Forma jurídica: Societat anònima unipersonal
 • Activitat: Altres servei independents n.c.o.p.
 • Activitat CNAE: 7490 – Altres activitats professionals, científiques i tècniques n.c.o.p.
 • Grup Sector: Serveis empresarials

A continuació, es faciliten les condicions i termes que regiran l' ús i accés a continguts i serveis per part dels usuaris.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

Aquella persona que accedeixi a aquesta web tindrà la consideració d'usuari (en endavant l'«Usuari»), qui accepta, de forma expressa i voluntària, les disposicions incloses en aquest Avís Legal i Termes d'Ús, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin d'aplicació en la seva relació amb el Prestador. La prestació dels serveis per part de DIUSFRAMI a través del Lloc Web té, de forma general, caràcter gratuït per als Usuaris.

L'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels canals habilitats al lloc web, sent considerat l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Prestador o a tercers.

Queda prohibit l'ús i la contractació de serveis a través del Lloc Web per menors d'edat sense la supervisió d'un adult. DIUSFRAMI no serà responsable de la utilització indeguda del Lloc Web per un menor d'edat.

Queda prohibit l'ús i la contractació de serveis a través del Lloc Web per menors d'edat sense la supervisió d'un adult. DIUSFRAMI no serà responsable de la utilització indeguda del Lloc Web per un menor d'edat.

L' ús dels serveis per part de menors d' edat haurà de comptar amb el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec; sense que li pugui ser exigit al Prestador cap responsabilitat al respecte.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat del Lloc Web i els seus continguts, abstenint-se d'utilitzar els mateixos amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

Així mateix, l'Usuari es compromet a abstenir-se d'emprar els continguts i informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre qualsevol classe d'acció de finalitat comercial o de missatges no sol·licitats a una pluralitat de persones.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest Lloc Web sempre que aquesta hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. DIUSFRAMI únicament serà responsable dels continguts i informació del Lloc Web creada i desenvolupada per ella, sense que assumeixi responsabilitat per continguts alterats, generats o publicats per tercers o en altres webs que no siguin de la seva titularitat.

DIUSFRAMI no assumirà responsabilitat respecte al contingut o aspectes de terceres pàgines web enllaçades mitjançant links, botons o un altre mitjà disponible en el Lloc Web, sent aquestes gestionades per tercers aliens a DIUSFRAMI.

DIUSFRAMI no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al Lloc Web o en el seu contingut, així com tampoc garanteix la seva completa actualització, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los, actualitzar-los i mantenir la major qualitat possible.

Així mateix, DIUSFRAMI es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin les condicions aquí establertes o altres particulars que resultin d'aplicació.

DIUSFRAMI no es fa responsable dels danys i perjudicis que, de qualsevol naturalesa, puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Lloc Web o dels seus serveis i continguts; així com tampoc dels possibles errors de seguretat que es puguin produir en el sistema informàtic de l'usuari com a conseqüència de la presència de virus en els seus dispositius utilitzats per a la connexió als serveis. No obstant això, DIUSFRAMI advertirà prèviament, en la mesura del possible, de les interrupcions en el funcionament del Lloc Web.

COOKIES

Aquest Lloc Web pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament del web, així com per a la visualització del contingut ofert i prestació de serveis sol·licitats per l'Usuari. En tot cas, per a més informació, pot accedir a la nostra Política de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

DIUSFRAMI garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l'Usuari a través dels canals habilitats en el Lloc Web en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa vigent. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals pot accedir a la nostra Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc Web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, marques, continguts, fotografies i/o gràfics són propietat de DIUSFRAMI o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels seus titulars per a la seva explotació. Tots els continguts del Lloc Web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció total o parcial, ús, transformació, distribució i/o comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part de DIUSFRAMI, sent il·lícita la seva utilització sense autorització prèvia i sense que el mer ús del Lloc Web impliqui la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial.

No obstant això, l'Usuari podrà fer ús i obtenir còpia dels continguts del Lloc Web únicament amb finalitats d'ús personal, educatives i no comercials o professionals; havent de respectar en tot cas el que s' ha exposat aquí i els drets de propietat intel·lectual i industrial de DIUSFRAMI. Els usuaris hauran, en aquests casos, nomenar la font i l' autor dels materials utilitzats, incloent-hi la URL de DIUSFRAMI.

DIUSFRAMI no es fa responsable de l'ús que tercers puguin realitzar del contingut o imatges protegides per drets de propietat intel·lectual. Les vulneracions i infraccions, per part d'Usuaris o tercers, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de DIUSFRAMI, podrà donar lloc a l'exercici de les accions legals corresponents en cada cas per a la correcta salvaguarda d'aquests drets.

En aquells casos en què qualsevol Usuari o un tercer consideri que algun dels continguts introduït a la nostra web suposi una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, haurà d'enviar una notificació a DIUSFRAMI amb indicació completa i precisa de les seves dades, indicació dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits i la seva localització a la Web.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

DIUSFRAMI es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web i les presents condicions.

No obstant això, es complirà el deure d'informació als usuaris mitjançant la seva publicació en el present Lloc Web. L'Usuari reconeix i accepta que serà la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal davant possibles modificacions en les Condicions, de manera que sigui coneguda l'última versió aplicable en cada cas.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre DIUSFRAMI i l'Usuari es regirà per la normativa vigent i les lleis comunes del Dret d'Espanya.

Per a la resolució de les controvèrsies o responsabilitats que puguin desprendre's de la prestació de serveis, les parts acorden sotmetre's, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya).