Política de privacitat

La present Política de Privacitat sobre el Tractament de Dades Personals serà aplicable als usuaris web de la pàgina www.diusframi.es, titularitat de DIUSFRAMI S.A., que facilitin les seves dades personals per qualsevol de les vies habilitades.

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 • Titular: DIUSFRAMI S.A. (En endavant DIUSFRAMI)
 • N.I.F.: A78378809
 • Domicili social: C/ Rufino González 32, 28037, Madrid (Espanya)
 • E-mail: diusframi@diusframi.es
  DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

  Les dades personals tractades seran aquelles recaptades i aportades per part dels propis usuaris a través de les vies de contacte disponibles en el Lloc Web, com el correu electrònic habilitat, sent tractats per DIUSFRAMI de forma confidencial i adoptant mesures de seguretat adequades conforme a la normativa vigent en protecció de dades.

  A més, pel fet de navegar en aquesta pàgina web i mitjançant l'ús de cookies, DIUSFRAMI recapta dades dels usuaris (com el tipus de navegador utilitzat, el sistema operatiu o l'adreça IP), amb l'objecte de millorar la seva navegació i gestionar de manera efectiva el portal. Si desitja obtenir més informació respecte de l'ús de les cookies pot consultar la nostra Política de cookies.

  FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

  DIUSFRAMI tractarà les dades personals facilitades pels usuaris per a les finalitats indicades a continuació:

  • Gestionar les sol·licituds d'informació i peticions remeses pels mateixos interessats a través dels canals habilitats, com el correu electrònic facilitat a la pàgina web. Aquest tractament es legitima mitjançant el consentiment atorgat per l' interessat mitjançant la seva remissió.
  • Les dades recaptades a través de la utilització de cookies es tractaran per permetre l'efectiu funcionament de la pàgina web, basat en l'interès legítim de la companyia i en el consentiment mostrat per l'usuari amb l'acceptació de les mateixes.

  En tot cas, DIUSFRAMI tractarà les dades facilitades per l' interessat per al correcte compliment de la finalitat per a la qual van ser recaptats, sense que siguin tractades per a finalitats diferents sense el consentiment de l' interessat.

  CONSERVACIÓ DE LES DADES

  Les dades personals proporcionades pels usuaris seran conservades durant el temps necessari per complir de manera efectiva amb les finalitats anteriorment indicades.

  En particular, DIUSFRAMI conservarà les dades personals remeses pels usuaris mentre resultin necessàries per gestionar i atendre les consultes plantejades, sempre que aquest no hagués retirat el seu consentiment o exercitat els seus drets de supressió, cancel·lació o limitació del tractament.

  Quant a la conservació de la informació relativa a les dades de navegació i cookies, pot obtenir més informació en la nostra Política de cookies.

  COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

  DIUSFRAMI no comunicarà les dades personals dels usuaris a terceres empreses, llevat de casos d' obligació legal o comptar amb el degut consentiment de l' interessat en aquest sentit. Això anterior, sens perjudici que la informació recaptada per cookies de tercers pugui ser objecte d'aquest tipus d'operacions com s'indica en la nostra Política de cookies.

  En el cas que fos necessari realitzar una transferència internacional de dades, DIUSFRAMI es compromet al compliment de les mesures tècniques i organitzatives necessàries, sens perjudici de les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

  DRETS DELS INTERESSATS

  En qualsevol moment, els usuaris podran exercir els següents drets reconeguts per la normativa vigent de protecció de dades:

  • Dret d' Accés: permet a l' usuari conèixer quina informació es té, d' on s' ha obtingut, a qui s' ha facilitat i amb quins usos s' ha tractat.
  • Dret de Rectificació: permet a l' usuari rectificar alguna dada errònia o desactualitzada.
  • Dret de Supressió: permet a l'usuari sol·licitar que es deixin de tractar les seves dades.
  • Dret de Limitació: permet a l'usuari restringir el tractament de les seves dades, però de manera que siguin conservats per a alguna finalitat posterior (una reclamació judicial, per exemple).
  • Dret de Portabilitat: permet a l' usuari obtenir una còpia de les seves dades en forma electrònica i, en determinades circumstàncies, demanar que siguin comunicats a un altre prestador de serveis.
  • Dret d'Oposició: permet a l'usuari oposar-se a l'interès legítim de DIUSFRAMI per sol·licitar el cessament del tractament de les seves dades.
  • Dret a Retirar el Consentiment, en qualsevol moment, respecte de tractament de les seves dades personals, sense que això afecti la seva licitud.

  Podrà exercir aquests drets mitjançant a través de l' adreça de correu electrònic baja@diusframi.es, indicant quin dret desitja exercitar i aportant el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat similar.

  En cas de no haver obtingut una resposta satisfactòria al seu exercici de drets, se l' informa que pot presentar una reclamació davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva pàgina web.

  MESURES DE SEGURETAT

  DIUSFRAMI ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a les dades personals que tracta i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat a les dades dels seus usuaris.

  MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

  DIUSFRAMI es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, sempre d' acord amb els termes permesos per la legislació espanyola vigent i amb la corresponent comunicació als usuaris, mitjançant la publicació en aquesta pàgina web o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es consideri oportú.